STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO

 

APULIJSKIE STOWARZYSZENIE WŁOSKO – POLSKIE

 

 

 

Art.1 Wstęp

 

Na podstawie niniejszego statutu powstaje stowarzyszenie kulturalne pod nazwą Apulijskie Stowarzyszenie Włosko – Polskie, stworzone na podstawie art.36 i następnych Kodeksu Cywilnego oraz art.2 i 18 Konstytucji Republiki Włoskiej.

 

Art.2 Siedziba i władze

 

1.Siedziba stowarzyszenia mieści się w Bari, via dei Mille 145, kod pocztowy 70125.

2.Zarząd stowarzyszenia ma prawo do zmiany siedziby na terenie wyżej wymienionego miasta oraz tworzenia i likwidowania lokalnych jednostek operacyjnych, takich jak filie, oddziały czy biura bez konieczności zapewnienia permanentnego przedstawicielstwa.

3.Zarząd jest organem stałym i składa się z 4 (czterech) członków:

Antonio Mercurio, urodzony w Bari, 15.02.1971, PIN MRCNTN71B15A662I, legitymujący się dowodem tożsamości nr AO2510642 wydanym przez Urząd Miasta Bari dnia 08.07.2009, ważnym do 08.07.2019; Prezes;

Aneta Ilona Banasik, urodzona w Chorzowie (Polska), 15.02.1971, PIN BNSNLN71B55Z127F, legitymująca się dowodem tożsamości nr AS8361963 wydanym przez Urząd Miasta Bari dnia 13.02.2014, ważnym do 15.02.2024; Wiceprezes;

Piero Antonio Angelilli, urodzony w Maracay (Wenezuela), 11.01.1972, PIN NGLPNT72A11Z614Z, legitymujący się dowodem tożsamości nr AS8361962 wydanym przez Urząd Miasta Bari dnia 13.02.2014, ważnym do 11.01.2025;

Nicolaa Chiricallo, urodzona w Bari, 07.02.1949, PIN CHRNCL49B47A662K, legitymująca się dowodem tożsamości nr AU6071656 wydanym przez Urząd Miasta Bari dnia 07.10.2015, ważnym do 07.02.2026;

 

Art.3 Cele i zadania

 

1.Stowarzyszenie odwołuje się do zasad wolności i demokracji, jest organizacją apolityczną, a jego działalność oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Podstawowe cele stowarzyszenia to:

a) promowanie i rozpowszechnianie kultury i języka polskiego w Apulii i we Włoszech oraz promowanie kultury i języka włoskiego w Polsce;

b) rozwijanie, upowszechnianie i organizowanie wymiany kulturalnej i gospodarczej między Włochami a Polską, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Apulia, poprzez imprezy związane z wydarzeniami kulturalnymi i historycznymi, konferencje, spektakle i koncerty, kursy języka i literatury polskiej oraz inne inicjatywy, które mogą okazać się użyteczne;

c) upowszechnianie kultury i tradycji polskiej we Włoszech oraz włoskiej w Polsce: pogłębianie i rozwijanie wzajemnych relacji we wszystkich dziedzinach, które łączą obie nacje, przede wszystkim poprzez rozpowszechnianie we Włoszech wiedzy na temat historyczno-kulturowej roli Polski oraz przez pobudzanie Polonii do żywego i świadomego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym Włoch;

d) pomoc i konsultacja prawna skierowana zarówno do Polaków przebywających we Włoszech, jak i obywateli włoskich w Polsce;

e) rozwijanie i pogłębianie wzajemnej solidarności wśród członków stowarzyszenia;

f) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi w celu realizacji wyżej wymienionych celów oraz tworzenie innych form kooperacji w dziedzinie kultury i techniki;

g) promowanie działalności wydawniczej poprzez publikacje dokumentów, materiałów konferencyjnych oraz seminaryjnych jak również prac naukowych;

h) organizowanie i przygotowywanie wystaw i imprez kulturalnych służących wzajemnemu poznaniu i akceptacji;

 

Art.4 Majątek stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie nie jest organizacją o celach zarobkowych, a więc wszystkie środki pieniężne przeznaczane są na realizację celów statutowych i nie mogą być dzielone pomiędzy członków.

 

Na majątek stowarzyszenia składają się:

- kwoty pochodzące ze składek członkowskich;

- kwoty roczne wpłacane przez członków, których wysokość ustalana jest na każdy rok przez Zarząd;

- wszystkie dobra i nieruchomości przechodzące na własność stowarzyszenia;

- ewentualne nadwyżki budżetowe;

- ewentualne odpisy, darowizny i zapisy;

- środki i dotacje w każdej możliwej formie, pochodzące od podmiotów publicznych, prywatnych i od osób fizycznych, przeznaczone na wspieranie konkretnych i udokumentowanych działań i projektów;

- środki pochodzące od podmiotów międzynarodowych;

- darowizny i zapisy testamentowe;

- wpłaty wpływające na podstawie zawartych umów;

- dochody pochodzące z działalności handlowej i zamówień;

- zbiórki publiczne;

- wszystkie wpływy i pomoc finansowa, które nie ograniczają w żaden sposób autonomii i niezależności stowarzyszenia;

 

Działalność związana z publikacją periodyków informacyjnych i innych tego typu materiałów oraz z wykonywaniem usług dla klientów i członków stowarzyszenia, która służy realizacji celów statutowych może być podejmowana przez stowarzyszenie we współpracy, również w formie spółki, z innymi podmiotami mającymi podobny charakter i cele lub w innych formach dozwolonych przez prawo.

W związku z realizacją celów statutowych wymienionych powyżej, stowarzyszenie wykorzystuje procedury dwuletniego planowania używane przez firmy oraz uruchamia odpowiednie fundusze przeznaczone na rozwój technologii, modernizację i wzrost konkurencyjności. Stowarzyszenie może podejmować każdą działalność pozostającą w zgodzie z wyżej wymienionymi celami, która może stanowić narzędzie służące osiągnięciu celów społecznych, a także podejmować kroki – pod warunkiem, że posłużą one realizacji celów społecznych – oraz zawierać wszelkiego rodzaju umowy służące osiągnięciu celów społecznych, które w sposób bezpośredni bądź pośredni do tego prowadzą, między innymi poprzez przykładowe działania:

1.Zainteresowanie i aktywny udział, w każdej dozwolonej formie, w przedsięwzięciach, fundacjach, organizacjach i tym podobnych, pod warunkiem, że prowadzą one działalność o podobnym charakterze i służącą realizacji celów społecznych;

2.Wspieranie i udział w działalności podmiotów i organizacji ekonomicznych, poręczycielskich i konsorcjach krajowych i międzynarodowych;

3.Stowarzyszenie, zgodnie z zasadami obowiązującego prawa może brać udział w przetargach i negocjacjach publicznych i prywatnych, krajowych i międzynarodowych oraz nawiązywać wszelkiego rodzaju relacje z organami państwa, podmiotami publicznymi i prywatnymi w celu zapewnienia realizacji celów stowarzyszenia.

 

Art.5 Współpraca

 

Stowarzyszenie podejmuje działania bezpośrednie bądź we współpracy z innymi stowarzyszeniami, biurami kształcenia, włoskimi i zagranicznymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w kraju i za granicą, które działają w polu zainteresowań stowarzyszenia zgodnie z procedurami ustalonymi przez Zarząd.

 

Art.6 Członkowie

 

1.Członkami stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby fizyczne, organizacje, reprezentanci podmiotów i organizacji publicznych i prywatnych oraz ci, którzy prowadzą działalność o podobnym charakterze;

2.Wszyscy członkowie zobowiązani są do pracy społecznej na rzecz stowarzyszenia, z wyjątkiem sytuacji, w której na podstawie pisemnego kosztorysu wypłacona zostaje kwota pokrywająca wydatki;

3.Wszyscy członkowie zobowiązani są do płacenia rocznej składki członkowskiej, której wysokość ustala Zarząd oraz do zapewnienia sobie we własnym zakresie ubezpieczenia zabezpieczającego ich interesy;

4.Istnieją następujące rodzaje członkostwa, wyodrębnione na podstawie przedstawionych referencji:

 

a)     Członkowie założyciele: są to członkowie, których dane znajdują się w akcie założycielskim Stowarzyszenia;

b)    Członkowie profesjoniści: to ci, którzy poza tym, że spełniają warunki wymienione w artykule 6, punkt 1 i 2, oraz podzielają cele stowarzyszenia, po złożeniu podania zostają przyjęci niepodważalną decyzją Zarządu, pod warunkiem, że nie zalegają z płaceniem rocznej składki. Mają prawo do aktywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszenia i udziału w walnych zgromadzeniach członków. Mogą przedstawiać propozycje i idee mające na celu optymalizację realizacji celów statutowych;

c)     Członkowie wspierający: są to członkowie, którzy spełniają warunki wymienione w artykule 6, punkt 1 i 2;

d)    Członkowie honorowi: są to członkowie, którzy otrzymują ten tytuł na podstawie uznaniowej i niepodważalnej decyzji Zarządu, który bierze pod uwagę konkretne i kompetentne działania pozostające w zgodzie z celami stowarzyszenia. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do opłaty wpisowej ani do płacenia rocznych składek; mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu. Mają prawo do wyboru ze swego grona prezesa honorowego. Rola członków honorowych zostanie ustalona w odpowiednim regulaminie wewnętrznym stowarzyszenia.

5.Członkowie profesjonalni i członkowie wspierający zobowiązują się do płacenia opłaty wpisowej i rocznych składek członkowskich, których wysokość i sposób uiszczania ustala Zarząd podając je do wiadomości publicznej na stronie internetowej stowarzyszenia.

6.Członkowie wszystkich wyżej wymienionych grup mogą brać udział w podejmowanych przez stowarzyszenie inicjatywach przedstawiając formalny wniosek na piśmie i po otrzymaniu zgody ze strony Zarządu.

7.Roczna składka członkowska jest obowiązkową, okresową wpłatą wyrażającą wsparcie materialne dla stowarzyszenia, w związku z czym NIE daje żadnych praw z tytułu własności, nie może zostać przekazana innemu podmiotowi ani zwrócona wpłacającemu.

8.Członkowie wszystkich wyżej wymienionych grup zobowiązują się do przestrzegania Statutu, regulaminów wewnętrznych oraz uchwał Zarządu.

9.Członkowie wszystkich wyżej wymienionych grup mają prawo do otrzymania imiennej legitymacji stowarzyszenia oraz zaświadczenia o członkostwie w siedzibie Stowarzyszenia.

10.Stowarzyszenie może korzystać również z formy współpracy z wykonawcami niebędącymi członkami, którzy w zawiązku z wykonaną pracą mają prawo do stosownej umowy podpisanej przez obie strony oraz do wynagrodzenia, które musi być proporcjonalne do ilości i jakości wykonanej pracy. Z nawiązania tego typu współpracy wynikają konsekwencje natury fiskalnej i ubezpieczeniowej oraz wszystkie skutki przewidziane w prawie. W tym przypadku stosuje się zasady obowiązującego prawa.

 

Art.7 Przystąpienie do stowarzyszenia

 

1.O przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia mogą ubiegać się wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, również będące przedstawicielami innych podmiotów i organizacji oraz niepełnoletni za zgodą rodziców lub opiekunów, którzy akceptują Statut i ewentualne Regulaminy wewnętrzne stowarzyszenia, wypełnią odpowiednią deklarację, biorąc na siebie obowiązek płacenia rocznej składki.

2.Wniosek o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia rozpatruje Zarząd na pierwszym posiedzeniu licząc od daty złożenia. Zarząd jak i poszczególni jego członkowie zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wniosku o przystąpienie do stowarzyszenia.

3.Status członka oraz uiszczone na rzecz stowarzyszenia składki nie może być przekazywany innym osobom, a wysokość kwoty składek nie ulega przeszacowaniu.

4.Każdy członek ma prawo do wystąpienia ze stowarzyszenia, pod warunkiem, że nie zobowiązał się do pozostawania w jego szeregach na określony konkretną datą okres czasu. Decyzja o wystąpieniu musi zostać przedstawiona Zarządowi na piśmie i nabiera mocy z upływem bieżącego roku, pod warunkiem, że zostanie złożona co najmniej trzy miesiące wcześniej.

5.Członkowie, którzy z jakichkolwiek powodów podejmą decyzję o wystąpieniu ze stowarzyszenia nie mogą domagać się zwrotu wpłaconych składek i nie mają żadnych praw do majątku stowarzyszenia.

 

Art.8 Pozbawienie praw członkowskich

 

Status członka stowarzyszenia traci się w następujących przypadkach:

a)     na własny wniosek;

b)    wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością głosów lub na podstawie decyzji Prezesa potwierdzonej większością głosów członków Zarządu, w następujących przypadkach:

- zaległości w płaceniu rocznych składek członkowskich;

- poważnych rozbieżności między działalnością członka, a celami Stowarzyszenia;

- naruszenia norm niniejszego Statutu i Regulaminów;

- zachowania sprzecznego z interesami Stowarzyszenia, które mogą naruszać jego dobro zarówno pod względem materialnym jak i moralnym.

 

 

Art.9 Prawa członków

 

1.Wszystkim członkom przysługuje prawo głosu.

2.Każdy członek ma do dyspozycji jeden głos.

3.Nie wolno głosować korespondencyjnie. Do oddania głosu we własnym imieniu można upoważnić jedynie innego członka stowarzyszenia.

4.Podjęte zgodnie z regulaminem decyzje są wiążące również dla głosujących przeciw oraz nieobecnych.

5.Zgodnie z normami niniejszego Statutu, każdemu członkowi, który wywiązał się z obowiązków względem stowarzyszenia co najmniej na trzydzieści dni przed zgromadzeniem, mogą zostać powierzone w wyniku głosowania konkretne funkcje i zadania.

 

 

Art.10 Majątek stowarzyszenia

 

W skład majątku stowarzyszenia wchodzą:

a) fundusz założycielski;

b) dobra ruchome i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia;

c) wpłaty, darowizny, dotacje;

d) kwoty ze składek członkowskich, których wysokość określa Zarząd;

e) odsetki od inwestycji;

 

Art.11 Władze stowarzyszenia

 

 

Organy władzy stowarzyszenia to:

a) Walne Zgromadzenie;

b) Zarząd lub członkowie założyciele;

c) Prezes;

Funkcje społeczne przydzielane są na drodze głosowania i sprawowane bez wynagrodzenia. Członek podejmujący się określonego zadania ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów, związanych z realizacją wyznaczonego celu, pod warunkiem, że zostaną one udokumentowane oraz zatwierdzone przez Zarząd.

 

Art.12 Walne Zgromadzenie

 

1.Walne Zgromadzenie jest nadrzędnym organem stowarzyszenia, w którym biorą udział na zasadzie równości wszyscy członkowie, wyrażając swoją wolę w wolnym głosowaniu.

2.Wszyscy członkowie, czy to podmioty prawne czy pełnoletnie osoby fizyczne, mają prawo głosu.

3.Zatwierdzenie zmian w Statucie i Regulaminie stowarzyszenia wymaga obecności oraz większości głosów członków Zarządu.

4.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono w siedzibie stowarzyszenia lub w innym lokalu, którego adres podany zostanie w zawiadomieniu. Informacja o walnym zgromadzeniu przekazana zostanie członkom stowarzyszenia na podany adres poczty elektronicznej wraz z wyszczególnieniem punktów do dyskusji, datą, godziną i miejscem spotkania, co najmniej pięć dni przed planowanym zgromadzeniem.

5.Walne Zgromadzenie uważa się za ważne pod warunkiem, że bierze w nim udział większość członków Zarządu.

6.Decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenie w przypadku braku określonej w powyższym punkcie większości, uważa się za nieważne.

7.Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwykły bądź wyjątkowy, otwarty dla wszystkich członków bądź w pilnych kwestiach ograniczony do udziału członków założycieli, jeśli ci ostatni uznają to za konieczne oraz powinno odbywać się w lokalu mogącym zapewnić uczestnikom niezbędne wygody.

8.W przypadku zgromadzenia członków założycieli, zawiadomienie powinno zostać wystosowane imiennie na piśmie, jedynie jeśli chodzi o kwestie wymagające natychmiastowej decyzji może zostać zwołane telefonicznie co najmniej dwa dni przed planowaną datą i może odbyć się również przy użyciu multimediów w formie wideokonferencji lub innej uznanej za wystarczającą na podstawie protokołu z odnośną uchwałą, sporządzonego przez sekretarza zgromadzenia.

 

Art.13 Uprawnienia Walnego Zgromadzenia

 

1.Walne Zgromadzenie członków zbiera się przynajmniej raz w roku i uznane zostaje za ważne na pierwszym posiedzeniu, pod warunkiem że bierze w nim udział większość członków Zarządu i co najmniej połowa członków (osobiście i za upoważnieniem), a na drugim posiedzeniu, pod warunkiem że bierze w nim udział większość członków Zarządu i jakakolwiek liczba członków (osobiście i za upoważnieniem).

2.Zwykłe Walne Zgromadzenie przyjmuje roczny budżet oraz sprawozdanie ekonomiczne i finansowe oraz rozstrzyga inne sprawy określone w niniejszym Statucie.

3.Wyjątkowe Walne Zgromadzenie może wprowadzać zmiany do aktu założycielskiego i do statutu, podjąć decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia i powołać likwidatorów.

4.Głosowanie w trakcie zgromadzenia jest jawne, z wyjątkiem powierzania funkcji społecznych, którego dokonuje się w trakcie głosowania tajnego.

 

Art.14 Prezes

 

1.Prezes przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwykłemu jak i wyjątkowemu. W razie jego nieobecności lub przeszkód w sprawowaniu tej funkcji, zgromadzenie wyznacza przewodniczącego.

2.Prezes dysponuje pełnią praw w kierowaniu zebraniem, a w szczególności, sprawdza zgodność upoważnień z regułami zawartymi w statucie oraz weryfikuje prawa zgromadzonych członków do udziału w Walnym Zgromadzeniu, w celu ustalenia czy zgromadzenie może zostać uznane za ważne i czy liczba uczestników pozwala na podejmowanie wiążących decyzji. Prezes prowadzi dyskusję, udziela głosu oraz ustala sposób głosowania.

3.Na wniosek Prezesa i po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu, Walne Zgromadzenie wyznacza sekretarza.

4.Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Walne Zgromadzenie na wniosek Prezesa wyznacza ze swego grona dwie osoby odpowiedzialne za liczenie głosów.

5.Decyzje podjęte w trakcie Walnego Zgromadzenia umieszczone zostają w protokole, podpisanym przez Prezesa, liczących głosy, sekretarza oraz większość członków Zarządu.

6.Prezes traci swą funkcję w trybie natychmiastowym i bez prawa sprzeciwu w następujących przypadkach:

- zaległości w płaceniu rocznych składek;

- poważnych rozbieżności działań z celami stowarzyszenia;

- naruszenia norm zawartych w niniejszym statucie i regulaminach;

- działań sprzecznych z interesami stowarzyszenia, których konsekwencją jest naruszenie dóbr stowarzyszenia zarówno w sposób materialny jak i moralny.

7.Prezes każdego roku zobowiązany jest do informowania Zarządu o podjętych w mijającym roku działaniach oraz przedstawiania planu pracy na rok następny.

8.Prezes zwołuje bezpośrednio zebrania członków założycieli.

9.Protokły ze zgromadzeń gromadzone są w odpowiednim skoroszycie, przechowywanym w siedzibie stowarzyszenia i pozostającym do wglądu dla członków.

10.Protokoły niepodpisane przez osoby liczące głosy, sekretarza i większość członków Zarządu lub przez jeden z wyżej wymienionych podmiotów zostają unieważnione i w konsekwencji zwołuje się ponownie Walne Zgromadzenie w celu rozpatrzenia proponowanych kwestii. 

 

Art.15 Uprawnienia Zarządu

 

1.Zadania Zarządu to:

a) zarządzanie sprawami stowarzyszenia w trybie zwykłym i wyjątkowym;

b) przygotowywanie bilansu oraz sprawozdania ekonomicznego i finansowego, które przedstawione zostają do zatwierdzenia w trakcie Walnego Zgromadzenia;

c) odwoływanie Prezesa;

d) sporządzanie programów działalności stowarzyszenia przewidzianych w Statucie;

e) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia oraz przygotowywanie bilansów;

f) przygotowywanie projektów z wykorzystaniem nadwyżek budżetowych do zatwierdzenia w trakcie Walnego Zgromadzenia;

g) zawieranie wszystkich umów i kontraktów związanych z działalnością stowarzyszenia;

h) tworzenie regulaminów wewnętrznych;

2.Zarząd zbiera się na wniosek Prezesa lub większości członków założycieli; w przypadku nieobecności prezesa, obradom przewodniczy wiceprezes. Zebranie uważa się za ważne, pod warunkiem, że uczestniczy w nim większość członków Zarządu.

3.Decyzją większości Zarząd może odwołać członków wchodzących w jego skład, kiedy uzna to za konieczne i na podstawie uzasadnionych powodów. Decyzja taka przekazywana jest zainteresowanemu listem poleconym. Odwołany członek Zarządu nie ma prawa do żadnego odszkodowania, wynagrodzenia, odprawy, reintegracji, zwrotu wpłaconych kwot, rekompensaty, ani żadnej innej formy zadośćuczynienia.

4.Zarząd wybiera spośród członków założycieli Prezesa, Wiceprezesa oraz dwóch doradców.

5.Prezes wraz z Zarządem reprezentuje stowarzyszenie w stosunku do osób trzecich oraz przed sądem.

6.W przypadku uzasadnionej nieobecności Prezesa, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Wiceprezesa, który przejmuje funkcję przewodniczącego lub w wyjątkowych sytuacjach, przez któregoś z członków Zarządu. W tym ostatnim przypadku konieczna jest zgoda większości członków założycieli.

7.Jeśli Zarząd uzna to za zasadne i potwierdzi swą decyzję w głosowaniu, uzyskując bezwzględną większość poparcia, Prezes może przyjmować opłacanych pracowników odpowiedzialnych za zadania związane z działalnością stowarzyszenia.

8.Większość członków Zarządu zatwierdza regulamin wewnętrzny stowarzyszenia.

 

Art.16 Bilans

 

1.Działalność społeczna stowarzyszenia kończy się 31 grudnia każdego roku i przed upływem tej daty Zarząd zobowiązany jest do przygotowania bilansu oraz sprawozdania ekonomicznego i finansowego, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu, które powinno się odbyć w ciągu następnych czterech miesięcy.

2.Od dnia, w którym ogłoszona zostanie data Walnego Zgromadzenia, dokumenty te zostają zdeponowane w siedzibie stowarzyszenia i pozostają do wglądu dla wszystkich zainteresowanych członków.

3.Nadwyżki budżetowe mogą zostać wykorzystane na działalność społeczną, zakup nowego sprzętu lub niezbędne naprawy oraz w celu sfinansowania inicjatyw kulturalnych/edukacyjnych, co do których decyzje podejmuje Zarząd większością głosów.

4.W ciągu czterech miesięcy od zakończenia praktyki związanej z przygotowaniem bilansu, musi zostać zwołane Walne Zgromadzenie, w trakcie którego zatwierdzony zostaje przedstawiony bilans.

5.Obowiązuje wyraźny zakaz, również w formie pośredniej, podziału środków i dochodów z lokat i inwestycji, rezerw i kapitału w trakcie trwania działalności stowarzyszenia, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w prawie.

 

Art.17 Rozwiązanie stowarzyszenia

 

1.Decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Zarząd większością głosów.

2.W przypadku rozwiązania stowarzyszenia, niezależnie od przyczyny, likwidatorzy mają obowiązek przekazać majątek podmiotu innemu stowarzyszeniu o podobnych celach statutowych lub na cele społeczne, zgodnie z wymaganiami urzędu kontroli, o którym mówi artykuł 3, punkt 190, ustawy nr 662 z 23 grudnia 1996, chyba że prawo stanowi inaczej.

 

Art.18 Postanowienia końcowe

 

1.Dodatkowe regulacje, których nie rozstrzyga niniejszy Statut, znajdują się w wewnętrznym regulaminie stowarzyszenia oraz w odpowiednich aktach prawnych.